Menighedsrådsmøde 22. september 2020

Referat af ordinært møde i Rudkøbing Menighedsråd

Tirsdag den 22.9. 2020 kl. 17.00- 20.00 i Rudkøbing sognehus

 

Tilstede: Conny Mortensen (formand CM), Janne Riis Peitersen (næstformand JRP), Tom V. Søegaard (kontaktperson TVS), Elna Krogsmose (EK), Hanne Davidsen (sekretær HD), Helle Jørgensen (HJ), Kjeld Madsen (kirkeværge KM).

Afbud fra Trille B. Westergaard

1.Godkendelse af dagsorden

Følgende punkt tilføjes: 3c gudstjenester og arrangementer i kirke og sognehus i december, januar og februar + Alle Helgen

 

 

2. Meddelelser

 

2.a Meddelelser fra formand

På budgetsamråd er der forhåndsgodkendt div. samarbejdsaftaler, Conny blev valgt til stiftsrådet som suppl. for Tom.

Orientering om valget den 15.9.20: der blev valgt et menighedsråd/ 8 medlemmer, men der blev ikke valgt nogle stedfortrædere

Der er lavet en serviceaftale (5-årig) på talevarslingsanlægget.

Provstiudvalget har godkendt de nye kirkegårdstakster.

Vi har fået bevilget det beløb, som vi har fået ved grundsalg og ændring af afdragsprofilen (127.000 kr.).

 2.b Meddelelser fra kontaktperson

Vedr. ansøgninger til stilling som kirkegårdsleder:

Der er indkommet kvalificerede ansøgninger.

Der ansættes snarest en mand på kirkegården (fuldtid, midlertidigt).

2.c Meddelelser fra præsterne

Hanne fraflytter kontor 28.-29. september

2.d Meddelelse fra kirkeværgen

Orientering om synsudsatte sager.

Ansøgning vedr. kirkeur er blevet godkendt af provstiudvalget og videresendt til Fyens Stift.

Reparation af materialegård igangsat.

Der er bevilget 75.000 kr. til kapel på kirkegård.

Istandsættelse af præstegård er i fuld gang.

Der indhentes tilbud på reparation af søjle ved sognehusets indgang efter påkørsel 21/8 2020.

 

 

3. Beslutningspunkter

 

 

3.a Regnskab

 

Budget 2021:

Eventuelle ændringer til driftsrammen (ordinær drift) i forhold til det, der blev besluttet i maj måned 2020:

Ingen ændringer foreslået til driftsrammen.

 

3.b Minikonfirmander

 

 

 

 

3.c gudstjeneste og arrangementer i kirke og sognehus i december, januar og februar + Alle Helgen

Hvilket tilbud ønsker menighedsrådet at give de kommende minikonfirmander?

Vi afventer udspil fra præsterne og udsætter undervisningen til 2021.

Julespillet aflyses.

 

MR godkender De Ni Læsninger tirsdag 8/12 kl. 19.00.

MR foreslår gudstjenester 24/12: kl. 12.00 og kl. 14.00 i Sim og kl. 13.00, kl.15.00 og kl. 16.30 i Rud.

MR foreslår gudstjeneste 27/12 kl. 19.30 i Rud.

MR foreslår gudstjeneste 1/1 kl. 16.00 i Rud og kl. 14.00 i Sim

MR foreslår gudstjeneste 3/1 med efterfølgende samvær med menighedsråd og personale.

10/1 kl. 14.00 er der nytårsparade med spejderne.

MR foreslår lysgudstjeneste 31/1 kl. 16.00 Rud (ikke ekstra gudstjeneste 2/2 og ikke almindelig højmesse kl. 10.00).

 

Alle Helgen: MR mener, at det er en god ide med 2 gudstjeneste i Rud kl. 10.00 og kl. 17.00 + 11.30 i Sim.

 

Dagplejer i Rud: det må være nok med to hold – uden bedsteforældre. Tidspunkter aftales med dagplejerne. Bemærk vuggestuen ”Småland” lukker 1/10.

 

Ok med to koncerter med Langelands Brassband.

Ok med Kaffe-På-Kanden i oktober, november, december og februar.

 

4. Godkendelse af vedtægter

Godkendelse af vedtægter for:

 

1.     Samarbejde om kirkebladet i Langeland-Ærø provsti

2.     Samarbejde om kørsel med konfirmander mellem skole og konfirmandundervisning i Langeland - Ærø provsti

3.     Samarbejde om rebellens kor i Langeland- Ærø provsti

4.     Samarbejde om fælles annoncering i Langeland-Ærø provsti

5.     Aftale om fælles konfirmandarrangementer i Langeland – Ærø Provsti.

 

Vedtægterne er forhåndsgodkendt af formanden på budgetsamrådet den 1.9.20. De kan læses på DAP.

Menighedsrådet accepterer forhåndsgodkendelsen.

 

5. Rapport fra udvalgene (kort)

 

 

 

5. a Aktivitetsudvalget

Aktivitetsfolder for sept.-okt.-nov. er lavet.

Der holdes møde snarest.

5.b Kirke- og kirkegårdsudvalget

Intet

 

5.c Sognehusudvalget

Der er udstilling af Tage Svenning Anderens billeder.

Fra 1/11 kommer der en ny udstilling med Mille Puk Grube.

6 Evt.

 

JRP bemærkede, at ansættelsesforløbet om ny præst havde været meget hektisk og presset. Hun mente også, at det var uhensigtsmæssigt, at prøveprædikerne blev holdt i Bagenkop.

7. Sang og forplejning næste gang – 28/10

Sang: ingen

Forplejning: Tom

 

 

 

Conny Mortensen                                    Janne Riis Peitersen                                 Elna Krogsmose

 

 

Tom V. Søegaard                                     Helle Jørgensen                                       Hanne Davidsen

 

 

Torsdag den 13.8. 2020

REFERAT :

 Dagsorden til ordinært møde i Rudkøbing Menighedsråd

Torsdag den 13.8. 2020 kl. 17.00- 20.00 i Rudkøbing sognehus

 

Tilstede: Conny Mortensen (formand CM), Janne Riis Peitersen (næstformand JRP), Tom V. Søegaard (kontaktperson TVS), Elna Krogsmose (EK), Hanne Davidsen (sekretær HD), Helle Jørgensen (HJ), Trille Brink Westergaard (TBW) og Benny Rasmussen (BR)

 

1.Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

Der indsættes et pkt. 4a: Valg af kasserer

2. Meddelelser

 

2.a Meddelelser fra formand

Anders Holstad er fratrådt MR grundet alvorlig sygdom

Beslutning om oprettelse af fastholdelses flexjob på kirkegården er godkendt af MR pr mail i juli (gr. ferier var det ikke muligt at holde fysisk møde) Der aftales møde med kommunen efter ferien, alle er enige om at det er en god ide.

Vi har modtaget vedligeholdelsesmaterialet fra Arkitekten. Der skal hjælp til at udfærdige brugbart materiale. Godkendt

Der er lavet annonce til ny kirkegårdslederstilling. Sendt til jobcenter 12.8.20. Frist 15.9. Repr. fra kirkegården deltager i jobsamtale

 Invitation til budgetsamråd 1.9.20. Conny, Janne og Tom deltager

Vær opmærksom på at valgforsamlingsmødet den 15.9. starter kl 17.

Janne laver en kort pressemeddelelse til Øboen

 2.b Meddelelser fra kontaktperson

Vedr. stilling som kirkegårdsleder. Der laves yderligere en kort stillingsannonce til FAA med henvisning til annoncen på Jobnet.

2.c Meddelelser fra præsterne

Forslag til datoer for prøveprædikener i uge 37 blev uddelt. Trille holder ferie i uge 42, Marianne Ring afløser.

2.d Meddelelse fra kirkeværgen

Orientering om præstegården, Malerne er i gang både ude og inde.

3. Regnskab

Kvartalsrapport for 1. og 2. kvartal 2020 blev gennemgået og godkendt.

Der udfærdiges brev til provstiudvalget om at få lov til at bruge restbeløbet på kr 40.2050,- fra grundsalget + det for meget udbetalte ligningsbeløb på kr 87.109,-. Det samlede beløb ansøges til brug for istandsættelse af vinduerne i sognehuset.

 

Beslutningspunkter

4-10:

 

4 a.

Valg af kasserer: Tom blev valgt for resten af perioden

 

4.

Blomsterkursusansøgning fra Lene 22.9. 20, i alt 24 timer (forhåndsgodkendt af formanden) pris 1130,-. + kørsel til Ringe.

Bevilliget

 

5.

 

Forslag om køb af billede af sognehuset + evt. et af kirken.

Motiverne kan trykkes på kort/ folder, så vi har 2 forskellige.

Bilag vedlagt

Bevilliget

 

6.

Økonomisk samarbejde om Taize med den katolske kirke og pinsekirken på Ringvejen. Bilag tidligere udsendt.

Godkendt

 

7.

Gaver til kirkegårdsleder og præst i forbindelse med fratræden/ pension. Conny og Janne arbejder videre med dette

Samt nærmere planlægning af arrangementer + invitationer til personalet. Conny og Janne arbejder videre med dette

Endnu et 25 års jubilæum på kirkegården.: Marianne har jubilæum den 1.10.20  Conny arbejder videre med dette.

 

8.

Der skal sættes nye låse i enten døren ind til kirken eller i trapperum og kirketjenerrummet.

Nøgleboks måske en mulighed, forsikring skal undersøges nærmere.

Punktet udsat til næste møde.

 

9.

Der skal godkendes forudbetalings udsendelse af gravstedspasning gældende fra 2021. Godkendt

Forslag: Der betales for vedligeholdelse i 1.kvartal og for blomster og gran i 3.kvartal.

Der skal udsendes en samlet årlig regning i 2.kvartal.

 

10.

 

A

 

B

C

Valg: Der skal købes stemmesedler til valget den 15.9. Afslået Trille laver stemmesedler i stedet.

Godkendelse af tilbud fra Ibsen om sikkerhedsbeskæring af træerne i præstegårdshaven. Overslag på de 6 træer løber op i ca. kr 29.000,- Godkendt

Godkendelse af indkøb og montering af lampe til bagdør. Godkendt

Godkendelse af projektbeskrivelse ” Rudkøbing tårn ur”, skal videresendes til Provstiet.

 Godkendt: Der skal laves finanseringsplan og projektbeskrivelse inden det sendes videre

11. Rapport fra udvalgene (kort)

 

 

11. a Aktivitetsudvalget

Ny folder på vej. Der er købt nye børnebøger til kirken

 

11.b Kirke- og kirkegårdsudvalget

Orientering om den ødelagte kirkebøsse: Kirkebøssen var delt i 2 og det vil koste ca kr 2500,- at få den lavet. Godkendt.

Der skal iværksættes undersøgelse og laves oversigt over evt. farlige gravsten på kirkegården (flyttet fra pkt 4-10). Udsat til vi får ny kirkegårdsleder.

 

 

11.c Sognehus udvalget

Gl. skoleklasse med ca. 20 deltagere har 60 års jubilæum. De kommer og ser sognehuset den 25.9.

 

 

12. Evt.

 

Næste mr-møde den 10.9. 20 udsættes til 22.9. gr. evt. prøveprædikener.

13. Sang og forplejning næste gang

Sang:

Forplejning:

 

 

 

Conny Mortensen                                     Janne Riis Peitersen                                

 

 

 

Elna Krogsmose                                       Tom V. Søegaard                                     Helle Jørgensen                                       

 

 

 

Trille Brink Westergaard                         Hanne Davidsen

 

 

Referat af ordinært møde torsdag den 18. juni 2020

Referat af ordinært møde i Rudkøbing Menighedsråd 

Torsdag den 18.6. 2020 kl. 17.00- 20.00 i Rudkøbing sognehus 

 

Tilstede: Conny Mortensen (formand CM), Janne Riis Peitersen (næstformand JRP), Tom V. Søegaard (kontaktperson TVS), Elna Krogsmose (EK), Hanne Davidsen (sekretær HD), Helle Jørgensen (HJ) og Kjeld Madsen (kirkeværge KM). 

Fraværende: Anders Hoelstad 

Afbud: Benny Rasmussen og Trille B. Westergaard 

 

1.Godkendelse af dagsorden 

 

 

 

2. Meddelelser  

 

2.a Meddelelser fra formand 

Orienteringsmøde d.9.6.20 gik fint, der var 12 deltagere. 6 tilkendegav, at de gerne ville stille op til nyt menighedsråd. 

 

Der er kommet reviderede retningslinjer for en ansvarlig genåbning af kirken. Ligger på DAP. 

 

Provstiet har den 27.5. godkendt omkontering af midler fra forundersøgelse af kirkebænke til behandling af borebiller i kirketårnet. 

 

Provstiet har den 27.5. givet tilladelse til brug af midler til andet formål til istandsættelse af kirkedøren. 

 

Vi har det årlige syn på sognehuset den 12.3. opdaget, at næsten alle vinduerne udvendigt er i en sørgelig forfatning. Vi fik lavet et overslag på 205.000 - og har søgt om at kunne få pengene til istandsættelse allerede i 2021.  

Provstiet har behandlet sagen den 27.5. og givet afslag. Vi skal i stedet tage pengene af driften. 

 

Der er aftalt en foreløbig dato for møde med arkitekten vedr. ny kirkeplads til den 24.8.20 kl. 13.00. 

 2.b Meddelelser fra kontaktperson 

Ny mand på kirkegården + en ny i arbejdsprøvning.  

2.c Meddelelser fra præsterne 

Tolkning af de reviderede retningslinjer. 

Der kan nu lukkes 114 ind i Rudkøbing kirke og 62 i Simmerbølle kirke. Samtidig skal vi forsøge at overholde afstandsreglerne. 

2.d Meddelelse fra kirkeværgen 

1. KM fremlagde oversigt/tilbud over istandsættelsesarbejder ved præstegården. 

2. Der er indhentet tilbud på robotplæneklipper. TVS og KM har undersøgt fordele og ulemper ved en sådan anskaffelse. Hvis det skal være optimalt, skal der anskaffes tre. En koster 38.000 kr. Konklusion: en robotplæneklipper er for dyr til vores brug pt. 

 

 

3 Beslutningspunkter 

 

3a Ansøgning om ny katafalk. Tilbuddet udsendes indenfor de næste dage. Vi skal søge provstiet om omkontering af restmidler fra projektet ved pulpituret.  (KM) 

Katafalken finansieres således: 

 

  1. Et restbeløb fra pulpiturprojektet på 17.000 søges omkonteret 

  1. Der er afsat 30.000 til ny katafalk. 

  1. De sidste 2000 kr. tages af driften. 

 

3.b TVS er blevet kontaktet af naboerne i Østergade 4 og 6 vedr. de høje træer i præstegården, vi skal beslutte, hvad vi kan gøre ved det. 

Vi kontakter en træekspert, der kan vurdere træernes tilstand.  (KM) 

3c. Indkøb af nye børnebøger til kirken (JRP) 

Vi køber de foreslåede bøger (JRP) 

3.d Evt. indkøb af billede af Gitte Buch (det, der hænger i salen) (CM) 

Der er ikke midler til at købe Gitte Buchs billede pt. 

Der foretages oplimning af plakater til de tidligere indkøbte rammer (EK). 

Taize, nyt tiltag i kirkeregi? (JRP) 

Udsættes til næste møde. 

3f Tilbud fra Falck (CM) 

Vi siger tak for tilbuddet, der er en besparelse! 

3g Godkendelse af budget 2021 

Regnskabsinstruks. Skal beløbene hæves? (BR) 

1.Budgetbidraget for 2021 for Rudkøbing sogns menighedsråd godkendes (CVR  3511 9817 budgetbidrag afleveret 15-06-2020 kl. 14:37). 

2. Regnskabsinstruks: Vi fastholder beløbene. 

3h Udsendelse af fakturaer til forudbetaling for gravstedsaftaler 2020 og frem. (CM) 

 

Vi går over til den nye praksis pr. 1. august 2020. 

3i Tilbud vedr. kirkeur. Der skal vælges håndværker og besluttes det videre forløb (KM) 

Vi accepterer tilbuddet fra Thubalka og Hjorte Snedkerværksted, da vi vurderer, at deres tilbud er mere fyldestgørende og gennemtænkt. Vi beder konservatoren om - med afsæt i tilbuddet – at udarbejde et projektforslag. Vi agter at søge kirkeistandsættelsesordningen til finansiering af projektet. 

3j Højmessetider (JRP) 

MR fastholder, at gudstjenestetidspunktet ved Rudkøbing kirke skal være kl. 10.00 med mindre det drejer sig i en særgudstjeneste. 

3k Opstart af konfirmander og minikonfirmander til efteråret. Hvad gør vi i september og oktober? (HD) 

HD informerer om, at konfirmandundervisningen begynder 27. august og minikonfirmandundervisningen begynder 1. oktober. 

Menighedsrådet beslutter, at man tilbyder minikonfirmander minimum 35 lektioner, altså man fastholder det niveau, der de sidste 5 år er blevet tilbudt. Kirketjener LML fortsætter som hidtil med at bistå præsten. 

3l Genautorisation (CM) 

Vi beder BR at foretage genautorisationerne. 

3m Maling af konfirmandstue 

Det besluttes, at konfirmandstue+gang+køkken males. Arbejder udføres i løbet af sommeren. 

3.n Vandbrønde på kirkegården 

Vandbrønde på kirkegården: 1 renoveres og 1 fjernes. 

Tilbuddet på 13487 inkl. moms accepteres. 

4. Rapport fra udvalgene (kort) 

 

4a Aktivitetsudvalget 

Koncert med ”Die Herren” er aflyst. Der holdes snarest møde om efterårets program.  

4b Kirke-og kirkegårdsudvalget 

Se referat 

4.c Sognehusudvalget 

Intet 

5. Evt. 

 

 

6. Sang og forplejning næste gang 13. august kl. 17.00 

Sang: Tom 

Forplejning: Helle 

 

 

 

Conny Mortensen   Janne Riis Peitersen  Elna Krogsmose   

 

 

Tom V. Søegaard  Helle Jørgensen  Hanne Davidsen 

Referat af ordinært møde den 19. maj 2020

Referat af ordinært møde i Rudkøbing Menighedsråd

19. maj 2020 kl. 16.00- 20.00 i Rudkøbing sognehus

 

Tilstede: Conny Mortensen (formand CM), Janne Riis Peitersen (næstformand JRP), Tom V. Søegaard (kontaktperson TVS), Hanne Davidsen (sekretær HD), Helle Jørgensen (HJ), Trille Brink Westergaard (TBW), Kjeld Madsen (kirkeværge KM) og Benny Rasmussen (regnskabsfører BR)

Afbud: Elna Krogsmose

Fraværende: Anders Hoelstad

 

1.Godkendelse af dagsorden

Der tilføjedes to punkter til det lukkede møde.

 

 

2. Regnskab

Årsregnskab 2019.: Regnskab og regnskabsinstruks er sendt ud pr. mail gr. coronakrisen. Alle i MR har efterfgl. underskrevet og godkendt det pr mail. Regnskabet er afleveret uden yderligere bemærkninger.

Kvartalsregnskab 2020.: Bilag udsendes. MR bedes selv kopiere og medbringe det. På den ordinære driftsrammer er der et overskud på 162.327 kr. bl.a. p.gr.a. coronakrisen. Kvartalsrapporten blev godkendt.

Budget 2021.: Budget er fremskrevet med 1% fra provstiudvalget. Bilag udsendes. MR bedes selv kopiere og medbringe det. Budgettet blev fremlagt og drøftet. Det foreløbige budget landede på et minus på 41,256 kr. Man enedes om at spare 24.000 kr. på annoncer og 18.000 kr. på personaleudgifter.

3. Meddelelser

 

3. a Meddelelser,  opsamling og godkendelse af beslutninger siden sidste møde i februar v. formand

Intet nyt om kirkepladsen. Gr. coronakrisen har der ikke været kontakt med arkitektfirmaet.

Vedr. repr. af kirkedør: Der har været kontakt til MR pr. mail. Alle har været enige om, at det var en god ide at få den lavet, mens kirken var lukket. Ansøgning om omkontering af beløb afsat til kirketag er sendt til provstiudvalget, der har møde den 27.5.

Hynder til kirkebænke: Bilag har været sendt ud pr. mail til MR, der med flertal har ytret ønske om at vælge dem til 70.000. Projektet er sat i gang. Hynderne kommer formentlig inden pinse.

Maling af kirkebænke: Projektet er godkendt, sat i gang og færdigt. Kirkedør og loft under pupiltur er også malet. Bilag har været sendt ud til MR.

Borebiller i kirketårn: Bilag har været sendt ud; der er sprøjtet og forhåbentlig holder det i mange år frem.

Skødet på salg af jordstk. på Rue er nu tinglyst. Vi ansøger provstiet om tilladelse til at omdisponere indtægten for salg af jordstykket (40.000 kr.).

Hærværk på præstegården er meldt til politiet, der ikke vil foretage sig noget. Se mail fra Kjeld om det videre forløb.

Vedr. den gamle bænk i sognehuset: Husudvalget har valgt stof og bestilt montering samt maling af bænken.

Projekt præstegårdshave: Der er via mail orienteret om dette.

Fruenlund slår græs hver 14.dag hele sommeren og ordner løbende hele haven, fjerner vildtgroede træer og buske mv.

Tømrerne er færdige med garagen, afventer maler.

Maling af præstegård: Der er indkommet 2 tilbud fra murere og 2 fra malere. Disse er udsendt til MR pr. mail. Tilbuddene er godkendt af MR via mail og håndværkerne har fået besked.

Syn 2020: Vedr. sognehuset står det ikke så godt til med vinduerne. Formand og kirkeværge har derfor bedt vores bygningssagkyndige om at udarbejde et overslag på, hvad det vil koste at få dem rettet til af tømrer og efterfgl. malet. Hans bud er på 205.000, - for alle vinduer. Overslaget er sendt til provstiet som ønske til budget 2021 om økonomisk dækning.

Fremover skal der afsættes flere penge i budgettet til løbende vedligeholdelse. Vedr. udvendige vægge er det måske en god ide at snakke med provstiudvalget om, hvordan det kan passes ind i økonomien, så der ikke skal søges om det hvert år.

Vedligeholdelsesplan for sognehuset: fra C&W arkitekterne er på vej.

 

Formanden har efter mailkorrespondance med et flertal i MR besluttet at finde en medhjælper til kirkegården i 3 uger. Der er i samarbejde med 3F fundet en, som Ole tager kontakt til.

Vi beder kirkeværgen om at undersøge, om det vil være en fordel at anskaffe en robotplæneklipper.

Menighedsrådet godkendte de beslutninger, der er blevet truffet på mail.

 

3. b Meddelelser fra kontaktperson

Lønforhandling med kirketjenerforeningen. (lukket punkt)

Coronavirussens betydning for personalet.

Kirkegårdens personale var hjemsendt, men de kom hurtigt tilbage, da de arbejder udendørs.

Det øvrige personale er kommet tilbage nu 19. maj.

Der indkaldes til personalemøde.

3 .c Meddelelser fra præsterne

Orientering om konsekvenserne af corona-udbruddet.

Diverse nye tiltag - herunder genåbningen.

Præsterne har holdt møde med personalet om genåbningen. Det er nu sådan, at der kan komme 56 personer til gudstjeneste. Det er præsternes ansvar, at kirkegængerne fordeler sig således i kirken, så der kan synges.

Nadver: der holdes altergang med behørig afstand og uden at præsterne berører oblaterne.

Kirke og sognehus kan ikke lånes ud til andre.

Der kan deltage et ubegrænset antal personer på kirkegården ved bisættelser og begravelser.

Der kan komme flere lørdagsdåb af hensyn til deltagelse.

Motetkoret (4 personer) synger ved gudstjenesterne med behørig afstand på pulpituret.

De to planlagte koncerter kan afholdes med 56 deltagere.

TBW mindede om, at prøveprædikener finder sted i uge 37.

 

Hjemmeside: hvilke informationer ønsker medlemmerne lagt ud om sig selv?

Billeder: Ja (Janne tager billeder). Mailadresse: Nej, kun menighedsrådets officielle mail, dog gerne næstformandens og kirkeværgens. Telefonnr.: Ja, men kun formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson og formanden for aktivitetsudvalget. Adresse: Nej.

3. d Meddelelse fra kirkeværgen

Indkøb af lys til bagdør ved sognehus.

Lene tager hånd om det.

Det vil være fornuftigt, at tage nogle arbejder med i konfirmandstue og tekøkken, når præstegården skal renoveres.
Kirkeuret: Der er kommet priser på renovering. Der skal holdes møde i udvalget om tilbuddene.

4. Nye beslutninger

 

4. a

Indkøb af to krucifikser til sognehuset – Hans Kjær. Beslutning godkendt.

4. b

Godkendelse af kirkegårdsvedtægter og priser på ydelser på kirkegården. Godkendt.

5. Rapport fra udvalgene.

 

5. a Aktivitetsudvalget

Referat udsendt

5. b Kirke- og kirkegårdsudvalget

Referat udsendt

5. c Sognehusudvalget

Referat udsendt

6. Evt.

 

Takkekort fra Tine

Henvendelse fra GEO-Partner om opmåling af kirkegården i Rudkøbing.

Hanne har modtaget tak fra plejehjem for modtagelse af påskebuket.

Evt. indkøb af billede til St. Sal udsættes til næste møde.

7. Sang og forplejning næste gang

Sang: Tom

Forplejning: Janne

 

Conny Mortensen                   Janne Riis Peitersen               Tom V. Søegaard                   

 

 

Helle Jørgensen                      Trille Brink Westergaard                   Hanne Davidsen

 

Dagsorden til ordinært møde i Rudkøbing Menighedsråd den 19. marts 2020

Dagsorden til ordinært møde i Rudkøbing Menighedsråd

19. marts 2020 kl. 17.00- 20.00 i Rudkøbing sognehus

 

Tilstede: Conny Mortensen (formand CM), Janne Riis Peitersen (næstformand JRP), Tom V. Søegaard (kontaktperson TVS), Elna Krogsmose (EK), Hanne Davidsen (sekretær HD), Helle Jørgensen (HJ), Anders Hoelstad, (AH), Trille Brink Westergaard (TBW) og Benny Rasmussen (BR)

 

1.Godkendelse af dagsorden

 

 

 

2. Meddelelser (kort)

 

2.a Meddelelser fra formand

CM orienterer: Orientering om 5års syn på udvendig del af sognehus. Da der er tale om et projekt med byfornyelsesmidler har der været afholdt både 1 og 5 års syn på sognehuset af 2 uvildige arkitektfirmaer, der har lavet i alt 3 rapporter. Den seneste her den 9.3.20, hvor der blev afholdt møde med C&W arkitekterne. Vi har nu tid frem til sommer for at få lavet evt. fejl og mangler i forhold til tag og facader.

Der er aftalt 1) at der laves vedligeholdelsesplan samt 2) at det videre forløb med håndværkerne aftales med C&W. Bilag udsendes

Sidste nyt om kirkepladsen.

 2.b Meddelelser fra kontaktperson

Orientering om organistafløsning. Orientering

Coronavirussens betydning for personalet.

2.c Meddelelser fra præsterne

Orientering om konsekvenserne af corona-udbruddet. Diverse aflysninger.

Hjemmeside: hvilke informationer ønsker medlemmerne lagt ud om sig selv?

2.d Meddelelse fra kirkeværgen

Orientering om indhentede tilbud vedr. præstegården.

 

 

Beslutningspunkter

3-10:

 

3. Godkendelse af regnskab 2019

 

4. Godkendelse af regnskabsinstruks

 

5. Afslutning på afleveringsforretning vedr. sognehus

 

 

1.     Godkendelse af vedligeholdelsesplan.

2.     Aftale med C&W vedr. det videre forløb med håndværkerne.

6.Projekt hynder til kirken

Bilag fremsendes.

7. Maling af kirkedør indvendig og loft under pulpitur

Tilbud indhentet.

8. Indkøb af to krucifikser til sognehuset – Hans Kjær.

 

9. Indkøb af lys til bagdør ved sognehus

 

10. Godkendelse af kirkegårdsvedtægter+ priser på ydelser på kirkegården

 

11. Rapport fra udvalgene (kort)

 

11. a Aktivitetsudvalget

Referat udsendes

11.b Kirke-og kirkegårdsudvalget

Referat udsendt

11.c Sognehusudvalget

Referat udsendes

12. Evt.

 

 

13. Sang og forplejning næste gang

Sang:

Forplejning:

 

 

 

Conny Mortensen                   Janne Riis Peitersen               Anders Hoelstad

 

 

 

Elna Krogsmose                     Tom V. Søegaard                    Helle Jørgensen                     

 

 

 

Trille Brink Westergaard                   Hanne Davidsen

 

 

 

 

 

Referat af ordinært møde i Rudkøbing Menighedsråd den 18. februar 2020

Referat af ordinært møde i Rudkøbing Menighedsråd

18. februar 2020 kl. 17.00- 20.00 i Rudkøbing sognehus

 

Tilstede: Conny Mortensen (formand CM), Janne Riis Peitersen (næstformand JRP), Tom V. Søegaard (kontaktperson TVS), Elna Krogsmose (EK), Hanne Davidsen (sekretær HD), Helle Jørgensen (HJ), Anders Hoelstad, (AH), Trille Brink Westergaard (TBW) og Benny Rasmussen (BR)

 

1.Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

 

2. Meddelelser (kort)

 

2.a Meddelelser fra formand

1. Mobilpay: Der skal laves kopi af pas/kørekort + sygesikringskort for alle i MR.

2. Henvendelse fra Valle Hansen vedr. sæbekasseløb den 6.6. på kirkepladsen i lighed med sidste år. Vi accepterer.

3. Vi har modtaget en ’Vejledning om brandsikkerhed i kirken’, som I bedes læse godt igennem. Bilag ligger på DAP.

4. Forslag til dato for syn på kirkegård, kirke og sognehus: En af dagene i uge 11: Det bliver torsdag den 12. marts kl. 9.00 – vi mødes på kirkegården.

5. Vi har modtaget 5 års Byggesagsrapporten på den udvendige del af sognehuset. CM kontakter stiftet for at få hjælp til det fremadrettede arbejde. Bilag fremsendt.

 

 2.b Meddelelser fra kontaktperson

Sidste nyt. TVS går videre med de sidste samtaler med personalet

Lukkede punkter – se anden dagsorden.

2.c Meddelelser fra præsterne

Der afholdes afleveringssyn (præstebolig, Østergade 2) 26. februar kl. 10.00. Følgende deltager: TBW, HD, CM, EK, KM og de to bygningssagkyndige (fra provstiet og menighedsrådet).

2.d Meddelelse fra kirkeværgen

Sidste nyt om katafalk og kirkeur.

a.      Katafalk: Kirkeværgen undersøger sagen nærmere. Tages op på næste møde.

b.     Kirkeur: Afventer modtagelse af indhentede tilbud

 

 

Beslutningspunkter 3-8:

 

3. Regnskab og økonomi:

3a. Udkast til foreløbigt årsregnskab 2019 (BR)

3.b Opsamling på økonomien vedr. borebilleprojektet

3.a

BR redegjorde for regnskabet for 2019. Det ser godt ud. Vi kommer ud med et lille overskud. De synsudsatte arbejder blev gennemgået – det meste er udført. Kommentarer til regnskabet skal være BR i hænde seneste 1/3.

Vedr. budget 2021: Udvalgene bør begynde, at gennemtænke budgettet for 2021.

Spørgsmålet om feriepenge blev drøftet. Man afventer en løsning fra provstiet. Kirkegård: Vi overgår til forudbetaling (evt. fra 1/7).

Lønoversigt blev underskrevet af formand og kasserer. Fremsendes til revisionsfirma.

3.b

Borebilleprojektet finansieres af de 21.000 kr., der er kommet i overskud fra punkt 1702 (se oversigten over synsudsatte arbejder). De resterende udgifter dækkes af de øvrige frie midler.

 

4. Forespørgsel fra Langeland biavlerforening: Må de bruge uudnyttede arealer herunder bl.a. kirkegårde til spisesteder for bierne?

Bilag ligger på DAP

CM inviterer  formanden for biavlerforeningen til et møde.

5. Valg af repræsentant til valgudvalg – Helle Jørgensen modtager valg

Helle Jørgensen blev valgt! Valgudvalget (CM, TVS og HJ) tager på kursus i uge 9.

6. Godkendelse af tilbud på istandsættelse af pulpitur fra tømrer, tæppefirma og elektriker (varme til organist).

Tilbud godkendes. Projekt iværksættes. Koordineres med malerarbejdet i kirken. (KM)

7. Godkendelse af tilbud på afrensning og oliering af kirkedør.

Udsættes

8. Rapport fra udvalgene (kort)

 

8. a Aktivitetsudvalget

Folder om aktiviteter i marts, april og maj + folder om kirken er produceret.

Husk Påskearrangement: Påske og Dans 3. april kl. 17.00 – billetter købes på Turistkontoret (men MR-medlemmer og ansatte kommer gratis ind).

Der holdes afskedsgudstjeneste for HD søndag den 27. september kl. 10.00 i Rudkøbing kirke.

Der kommer et amerikansk universitetskor til Langeland i foråret 2021. Ingen honorarer. Men privat indkvartering. De vil gerne medvirke ved en gudstjeneste og give en koncert. Det vil vi gerne være med til. TBW går videre med projektet.

8.b Kirke-og kirkegårdsudvalget

Sidste nyt:

Kirkegård (TVS): Marianne er på fuld tid og i fuld gang. Har ryddet 20 gravsteder. Ole foreslår, at man leaser en stor multimaskine til græs m.m. Det tages op på næste møde.

Kirke (LK): Maler Olsen indhenter tilbud på hynder hos Jaksland. Der behøver ikke at komme hynder i sideskibet og heller ikke på sædet over for en bænk, hvor der er to sæder.

Elklaver og flygel flyttes op i koret – TBW sørger for det.

 

 

 

8.c Sognehusudvalget

Ophængning af billeder + den gamle bænk skal betrækkes.

Billeder: EK har hængt egne billeder op.

Bænk: Den ompolstres (JRP). Benny Christensen maler bænken.

 

9. Evt.

 

JRP udtrykte frustration over, at menighedsrådet ikke har afsat tid til at drøfte de liturgiske spørgsmål, som biskopper netop nu lægger frem (jf. fagudvalgenes udsendte pjecer/rapporter om spørgsmålene.)

JRP udtrykte ønske om, at Rudkøbing Menighedsråd gennemtænker, hvad vi har brug for i det kommende råd, og hvordan vi i det hele taget forbereder menighedsrådsvalget.

 

10. Sang og forplejning næste gang

Sang: Janne

Forplejning: Conny

 

 

 

Conny Mortensen                   Janne Riis Peitersen               Anders Hoelstad

 

 

 

Elna Krogsmose                     Tom V. Søegaard                    Helle Jørgensen                     

 

 

 

Trille Brink Westergaard                   Hanne Davidsen

 

 

Referat af ordinært møde i Rudkøbing Menighedsråd den 21. januar 2020

Referat af ordinært møde i Rudkøbing Menighedsråd

21. januar 2020 kl. 17.00- 20.00 i Rudkøbing sognehus

 

Tilstede: Conny Mortensen (formand CM), Janne Riis Peitersen (næstformand JRP), Tom V. Søegaard (kontaktperson TVS), Elna Krogsmose (EK), Hanne Davidsen (sekretær HD), Helle Jørgensen (HJ)

 

Afbud: Trille B. Westergaard, Benny Rasmussen og Vibeke Hammerum

Uden afbud: Anders Hoelstad

 

1.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt. Dog er tilføjet punkt 10, 11, 12, 13 og 14

 

 

2. Meddelelser (kort)

 

2.a Meddelelser fra formand

1.Der er modtaget skøde vedr. Rue 12. Alt i orden.

2. Brev fra Danmarks Statistik. Vi skal kontrollere om personalets fraværssekvens er korrekt indberettet (TVS).

3. Vi beder BR flytte en del af vore midler over i Fynske Bank.

4. Skrivelse afsendt til provstiet om kirkeur-projekt

5. CM har fået ny telefon: 30892530

6. CM har bedt BR om at oprette et hævekort til LML. Der indsættes 5000 kr. Der oprettes desuden en konto til mobilpay i kirken.

7. Møde 28/3 om Kirke og lokalsamfundet i Vissenbjerg. Man tilmelder sig hos CM hurtigst muligt.

8. Møde om liturgi i Svendborg 19. februar kl.17.00-20.30. Tilmelding til HD. Frist 1/2.

 2.b Meddelelser fra kontaktperson

Der mangler afholdelse af MU-samtale og APV for to medarbejdere.

2.c Meddelelser fra præsterne

Godkendelse af lukning af kirken er modtaget fra stiftet.

Der dannes en forening i Rudkøbing for ’Samvirkende Menighedsplejer’. Man ønsker samarbejde med menighedsrådet – se punkt 6.

HD har fået tilladelse fra kommune til afholdelse af høstgudstjeneste på Torvet 13. september

2.d Meddelelse fra kirkeværgen

1.Konservator indhenter tilbud på renovering af tårnur.

2. Motoriseret katafalk koster op til 50.000 kr.  – der er afsat 30.000 kr. KM arbejder videre med sagen.

3. Gulv ved pulpitur: vores bygningssagkyndige anbefaler, at vi udskifter et bræt, der ligger løst, eksisterende nålefilt bliver liggende og nyt gulvtæppe lægges på. KM kontakter gulvlægger og tømrer. Punktet tages op på næste møde.

4. Fuger i kirke er lavet. Regnvandsbrønd er stadig et problem. CM holder møde med arkitekt.

 

 

 

 

Beslutningspunkter

3-14:

 

3. Brug af præstegård til malerne?

MR tilbyder malere at bruge 1. sal i præstegården (tre rum og bad/toilet) samt køkken i stuen fra uge 8. MR indretter rummene i uge 7.

Der kan også bruges et rum i sognehuset.

 

4. Parkering ved kirken – kan/skal vi gøre noget?

Kirketjener må sætte sedler i bilernes vinduer med information om, at parkering ikke er tilladt.

5. Samarbejde med Kassebølle Friskole om markering af genforeningsjubilæet

Vi vil gerne indgå i et samarbejde med Kassebølle Friskole og Simmerbølle Menighedsråd. Vi overlader det videre arbejde med projektet til aktivitetsudvalget. Arrangementet finder sted i Rudkøbing kirke eller i Rudkøbing sognehus.

6. Medlemskab af ’Samvirkende Menighedsplejer’?

Når foreningen er etableret afventer vi en forespørgsel.

7. Indsamling: Mobilpay – hvordan gør vi?

Nummer, der skal bruges til mobilpay er 30 91 30 06.

Der indsamles herefter kun til menighedsplejen, Børnesagens Fællesråd og Det danske Bibelskab.

8. Mødedatoer for 2020

18/2, 19/3, 28/4, 19/5, 18/6, 13/8, 10/9, 28/10, 24/11 alle dage kl. 17.00.

9. Deltagelse af medarbejderrepræsentant i MR møder – timebetaling?

Der gives ikke ekstra timer til personalerepræsentanten i forbindelse med deltagelse i menighedsrådsmøder. Personalerepræsentanten må derfor møde senere den dag, der afholdes menighedsrådsmøder. Punkter, der vedrører personalet, kan lægges i begyndelse af mødet.

10. Valgudvalg

CM og TSV sidder i valgudvalget. Da Lars Faartoft er trådt ud af rådet, skal der vælges en ny. Kjeld Madsen spørges.

11. Skal vi have en 2-årig valgperioden?

Vi fortsætter med en 4-årig valgperioden.

12. Tilbud fra arkitekt ang. vedligeholdelsesplan

CM har fået en vedligeholdelsesplan fra Michael Petersen. Tilbuddet lyder på 15.000 kr. + moms. Vi giver CM mandat til at forhandle tilbuddet.

13. Kirkepladsen

CM indbyder Peter Poulsen (A.P: Møller-fonden) til møde i februar. Forinden holder vi et formøde 13. februar 10.00-12.00.

14. Farver/kirkebænke

Maler, Birthe Olsens, farveforslag til bænke m.m. accepteredes. Farver til hynder accepteres (nr. 01/111). Maler fremsender materiale ad kommandovejen.

 

 

15. Rapport fra udvalgene (kort)

 

15. a Aktivitetsudvalget

Foråret er planlagt med fire Kaffe-På-Kanden-Eftermiddage og Påskearrangement: Påske og Dans, samt Påskespil í Simmerbølle kirke/Kassebølle Friskole.

15.b Kirke-og kirkegårdsudvalget

Kirkelukning. Malerne kommer i uge 8, mandag 17. februar.

Der har været afholdt møde med maler, Birthe Olsen.

15.c Sognehusudvalget

Skal vi have skiftende kunstudstillinger på begge sider i gangen? Ja, der må gerne udstilles i begge sider i gangen. Hans Kjærs krucifikser kan flyttes til andre lokaler i huset. Åbningstider aftales med personalet.

Nyt affaldssystem – plan udarbejdet af Lene.

16. Evt.

 

HD udsender en ny adresseliste

17. Sang og forplejning næste gang

Sang: Janne

Forplejning: Elna

 

 

 

Conny Mortensen                   Janne Riis Peitersen               Elna Krogsmose                    

 

 

Tom V. Søegaard                    Helle Jørgensen                      Hanne Davidsen